Silver Buddy Amerikansk försäljningsvagn

Uppgiftsskydd

1. Dataskydd i korthet

Allmänna anteckningar

Följande information ger en enkel översikt över vad som händer med dina personuppgifter när du besöker vår webbplats. Personuppgifter är alla uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. För mer detaljerad information om dataskydd hänvisar vi till vår sekretesspolicy som finns nedanför denna text.

Insamling av uppgifter på vår webbplats

Vem ansvarar för datainsamlingen på denna webbplats?

Databehandlingen på denna webbplats utförs av webbplatsoperatören. Du hittar hans kontaktuppgifter i avtrycket på denna webbplats.

Hur samlar vi in dina uppgifter?

Å ena sidan samlas dina uppgifter in när du lämnar dem till oss. Det kan till exempel vara uppgifter som du anger i ett kontaktformulär.

Andra uppgifter samlas in automatiskt av våra IT-system när du besöker webbplatsen. Detta är huvudsakligen tekniska uppgifter (t.ex. webbläsare, operativsystem eller tid för sidvisning). Dessa uppgifter samlas in automatiskt så snart du går in på vår webbplats.

Vad använder vi dina uppgifter till?

En del av uppgifterna samlas in för att säkerställa att webbplatsen fungerar felfritt. Andra uppgifter kan användas för att analysera ditt användarbeteende.

Vilka rättigheter har du när det gäller dina uppgifter?

Du har rätt att när som helst få kostnadsfri information om ursprunget, mottagaren och syftet med dina lagrade personuppgifter. Du har också rätt att begära att dessa uppgifter korrigeras, blockeras eller raderas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket för detta ändamål och för ytterligare frågor om dataskydd. Dessutom har du rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Du har också rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas under vissa omständigheter. Mer information finns i dataskyddsdeklarationen under “Rätt till begränsning av behandlingen”.

Analysverktyg och verktyg från tredje part

När du besöker vår webbplats kan ditt surfbeteende analyseras statistiskt. Detta görs främst med hjälp av cookies och så kallade analysprogram. Analysen av ditt surfbeteende är vanligtvis anonym; surfbeteendet kan inte spåras tillbaka till dig. Du kan invända mot denna analys eller förhindra den genom att inte använda vissa verktyg. Detaljerad information om detta finns i följande dataskyddsförklaring.

Du kan invända mot denna analys. Vi informerar dig om möjligheterna till invändningar i denna dataskyddsförklaring.

 

2. Allmänna anmärkningar och obligatorisk information

Uppgiftsskydd

Operatörerna av dessa sidor tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsbestämmelserna och denna dataskyddsdeklaration.

När du använder den här webbplatsen samlas olika personuppgifter in. Personuppgifter är uppgifter genom vilka du kan identifieras personligen. Denna sekretesspolicy förklarar vilken information vi samlar in och hur vi använder den. Det förklaras också hur och i vilket syfte detta görs.

Vi vill påpeka att dataöverföring på Internet (t.ex. via e-post) kan ha säkerhetsluckor. Det är inte möjligt att skydda uppgifterna fullständigt mot tredje parts åtkomst.

Anteckning om det ansvariga kontoret

Ansvarig för databehandlingen på denna webbplats är:

BuddyStar GmbH
Breisacher Street 86
D-79110 Freiburg im Breisgau, Tyskland

Telefon:+49 761 208 52 30
E-post: info@buddystar.de

Den personuppgiftsansvarige är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter (t.ex. namn, e-postadresser osv.).

Dataskyddsombud och tillsynsmyndighet
Du har möjlighet att kontakta vårt dataskyddsombud:

Jörg Leuchtner (advokat)
Freiburger Datenschutzgesellschaft mbH, Luisenstr. 5, 79098 Freiburg, Tyskland
E-post: info@freiburger-datenschutzgesellschaft.de
Webb: www.freiburger-datenschutzgesellschaft.de
Ytterligare information om dataskydd i Förbundsrepubliken Tyskland finns också på www.bfd.bund.de.

Behandling av uppgifter för beställningar

När du gör en beställning samlar vi in och använder dina personuppgifter endast i den mån det är nödvändigt för att uppfylla och behandla din beställning och för att hantera dina förfrågningar. Uppgifterna är nödvändiga för att avtalet ska kunna ingås. Om du inte lämnar in den kommer inget kontrakt att ingås. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 b i DSGVO och är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig. Dina uppgifter kommer inte att lämnas vidare till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke. De enda undantagen är våra servicepartner som vi behöver för att hantera avtalsförhållandet eller tjänsteleverantörer som vi använder för att behandla beställningar. Utöver de mottagare som anges i respektive klausuler i denna dataskyddsförklaring är det till exempel mottagare av följande kategorier: Leverantörer av frakttjänster, leverantörer av betaltjänster, leverantörer av tjänster för hantering av varor, leverantörer av tjänster för orderhantering, webbhotell, leverantörer av IT-tjänster och dropshippinghandlare. I alla fall följer vi strikt de rättsliga kraven. Omfattningen av dataöverföringen är begränsad till ett minimum.

Återkallande av ditt samtycke till databehandling

Många databehandlingar är endast möjliga med ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst återkalla ett samtycke som du redan har gett. För detta ändamål räcker det med ett informellt meddelande via e-post till oss. Lagligheten av den databehandling som utförts fram till återkallelsen påverkas inte av återkallelsen.

Rätt att invända mot insamling av uppgifter i specifika fall och mot direktmarknadsföring (artikel 21 i GDPR).

Om databehandlingen grundar sig på artikel 6.1 e eller f i DSGVO har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter av skäl som beror på din särskilda situation; detta gäller även profilering som grundar sig på dessa bestämmelser. Den rättsliga grunden för behandlingen finns i denna dataskyddsförklaring. Om du invänder kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter om vi inte kan visa på tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen tjänar syftet att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk (invändning enligt artikel 21.1 i dataskyddsförordningen).

Om dina personuppgifter behandlas för direktmarknadsföring har du rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter om dig för sådan marknadsföring; detta gäller även profilering i den mån den är relaterad till sådan direktmarknadsföring. Om du invänder mot detta kommer dina personuppgifter inte längre att användas för direktreklam (invändning enligt artikel 21.2 i DSGVO).

Rätt att överklaga till den behöriga tillsynsmyndigheten

Vid överträdelser av dataskyddsförordningen ska de registrerade ha rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där de har sin vanliga vistelseort, sin arbetsplats eller platsen för den påstådda överträdelsen. Rätten att överklaga påverkar inte tillämpningen av andra administrativa eller rättsliga åtgärder.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få uppgifter som vi behandlar automatiskt på grundval av ditt samtycke eller för att fullgöra ett avtal överlämnade till dig eller till en tredje part i ett gemensamt, maskinläsbart format. Om du begär att uppgifterna ska överföras direkt till en annan ansvarig person kommer detta endast att ske i den mån det är tekniskt möjligt.

SSL- eller TLS-kryptering

Av säkerhetsskäl och för att skydda överföringen av konfidentiellt innehåll, t.ex. beställningar eller förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör, använder den här webbplatsen SSL- eller TLS-kryptering. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att adressraden i webbläsaren ändras från “http://” till “https://” och genom låssymbolen i webbläsarens rad.

Om SSL- eller TLS-kryptering är aktiverad kan tredje part inte läsa de uppgifter som du överför till oss.

Information, blockering, radering och korrigering

Inom ramen för tillämpliga rättsliga bestämmelser har du rätt att när som helst få kostnadsfri information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt, i förekommande fall, rätt till rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter. För detta ändamål och för ytterligare frågor om personuppgifter kan du när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket.

Rätt till begränsning av behandlingen

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Du kan när som helst kontakta oss på den adress som anges i avtrycket. Rätten till begränsning av behandlingen finns i följande fall:

 • Om du ifrågasätter att dina personuppgifter som vi har lagrat är korrekta behöver vi vanligtvis tid för att kontrollera detta. Så länge kontrollen pågår har du rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om behandlingen av dina personuppgifter har skett eller sker olagligt kan du begära att behandlingen av uppgifterna begränsas i stället för att raderas.
 • Om vi inte längre behöver dina personuppgifter, men du behöver dem för att utöva, försvara eller hävda rättsliga anspråk, har du rätt att begära begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i stället för radering.
 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning mellan dina och våra intressen göras. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.
 • Om du har gjort en invändning enligt artikel 21.1 i DSGVO måste en avvägning mellan dina och våra intressen göras. Så länge det inte har fastställts vems intressen som väger tyngst har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Om du har begränsat behandlingen av dina personuppgifter får dessa uppgifter – förutom att de lagras – endast behandlas med ditt samtycke eller för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för att skydda Europeiska unionens eller en medlemsstats viktiga allmänna intresse.

3. Insamling av uppgifter på vår webbplats

Cookies

Vissa av våra webbsidor använder så kallade cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. Cookies används för att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och säkert. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas av din webbläsare.

De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt i slutet av ditt besök. Andra cookies lagras på din terminal tills du raderar dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid nästa besök.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och endast tillåta cookies i enskilda fall, utesluta acceptans av cookies i vissa fall eller generellt och aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om cookies avaktiveras kan funktionaliteten på denna webbplats vara begränsad.

Cookies som krävs för att genomföra den elektroniska kommunikationsprocessen eller för att tillhandahålla vissa funktioner som du har begärt (t.ex. kundvagnsfunktion) lagras på grundval av artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att lagra cookies för att kunna tillhandahålla sina tjänster på ett tekniskt felfri och optimerat sätt. Om andra cookies (t.ex. cookies för att analysera ditt surfbeteende) lagras, behandlas dessa separat i denna dataskyddsdeklaration.

Serverloggfiler

Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa är:

 • typ av webbläsare och webbläsarversion
 • Operativsystem som används
 • URL för hänvisning
 • Värdnamn för den dator som får tillgång till datorn
 • Tid för serverförfrågan
 • IP-adress

Dessa uppgifter slås inte samman med andra datakällor.

Insamlingen av dessa uppgifter grundar sig på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett berättigat intresse av att webbplatsen presenteras tekniskt felfritt och optimeras – för detta ändamål måste serverloggfilerna samlas in.

Kontakta

En användare kan kontakta oss via e-post och kontaktformulär (se nedan i detalj), meddelande till våra konton på sociala nätverk, fax eller telefon. Vi lagrar de uppgifter som överförts till oss och som tillhandahållits av den berörda personen för att kunna behandla förfrågan. Dessa uppgifter är namn, adress, e-postadress, telefon- och/eller faxnummer, datum och tid för förfrågan och beskrivning av förfrågan, avtalsuppgifter, om tillämpligt, om förfrågan görs i samband med en beställning. För detta ändamål använder vi CRM-programvaran från företaget HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, telefon: +353 1 5187500 med vilket vi har ingått ett avtal om behandling av beställningsuppgifter.

Uppgifterna kommer inte att lämnas vidare till tredje part. De används för att behandla den berörda personens kontaktförfrågan.

För mer information om hur respektive tredjepartsleverantör uppfattar och hanterar personuppgifter hänvisar vi till deras sekretesspolicy.

Kontaktformulär

Typ och omfattning av behandling

Vi har integrerat HubSpot Forms på vår webbplats. HubSpot Forms är en tjänst från HubSpot, Inc. och tillhandahåller programvara för automatiserad marknadsföring för marknadsföringstjänster och -produkter, inklusive SEO och innehållsskapande, lead management, e-postmarknadsföring och webbanalys.
HubSpot Forms används för att lagra data som skrivs in i formulär, t.ex. när du kontaktar oss via kontaktformuläret. De uppgifter som lämnas kan lagras i vårt system för hantering av kundrelationer (CRM-system).
I det här fallet kommer dina uppgifter att skickas vidare till operatören av HubSpot Forms, HubSpot, Inc, Cambridge, Massachusetts, USA.

Syfte och rättslig grund

Vi behandlar dina uppgifter med hjälp av HubSpot Forms i syfte att behandla kontaktförfrågan och dess avveckling i enlighet med artikel 6.1 b. DSGVO.
Användningen av HubSpot Forms och de integrerade tjänsterna är föremål för vårt legitima intresse enligt artikel 6.1 lit. f. DSGVO, optimering av våra marknadsföringsåtgärder och förbättring av kvaliteten på våra tjänster på webbplatsen.

Lagringsperiod

Den specifika lagringsperioden för de behandlade uppgifterna kan inte påverkas av oss, utan bestäms av HubSpot, Inc. Mer information finns i sekretesspolicyn för HubSpot Forms: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Nyhetsbrev

Vi skickar nyhetsbrev, e-post och andra elektroniska meddelanden med reklaminformation (nedan kallade nyhetsbrev) endast med mottagarens samtycke eller med lagligt tillstånd. Om innehållet i nyhetsbrevet beskrivs särskilt i samband med registreringen är det avgörande för användarnas samtycke.

Vi använder HubSpot inom ramen för vårt legitima intresse av ekonomiskt effektiv kundkommunikation för vårt nyhetsbrev och postutskick. Om du beställer det nyhetsbrev som erbjuds på vår webbplats kommer vi att informera dig i detalj om vad vi kommer att informera dig om, vilka av dina uppgifter som kommer att lagras och vad de kommer att användas till. Vi lämnar inte dina uppgifter vidare till tredje part och använder dem endast för att skicka nyhetsbrevet.

Vi skickar nyhetsbrevet till dig endast om du i förväg har gett oss ditt samtycke till det. För detta ändamål får du ett e-postmeddelande från oss med en länk och mer detaljerade instruktioner samt en begäran om ditt samtycke. Genom att klicka på den här länken godkänner du att få nyhetsbrev och reklam från oss.

Grunden för lagringen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO, som du ger oss genom att registrera dig för nyhetsbrevet. Du kan när som helst återkalla detta samtycke genom att skicka ett informellt meddelande till oss (t.ex. via kontaktformuläret eller e-post eller via länken för avregistrering i varje e-postmeddelande). Denna återkallelse påverkar inte lagligheten av den databehandling som utförts fram till dess.
Eftersom vi enligt lag är skyldiga att logga ditt samtycke inom ramen för den så kallade dubbla opt-in-principen, loggas och lagras din beställning av nyhetsbrevet, sändningen av vårt samtyckesmail och ditt samtycke genom att klicka på länken enligt plats och tid samt med din IP-adress.

De uppgifter som används av HubSpot innehåller en “web-beacon” som skickar öppnandet av nyhetsbrevet och/eller aktiveringen av en länk i det av dig till HubSpot. I processen överförs information om din webbläsare, din plats och din IP-adress till HubSpot. Denna information används för att optimera vår kontakt med dig.

Vår leverantör av nyhetsbrev använder också dessa uppgifter, men endast i pseudonym form (dvs. utan att du kan identifieras) för att analysera och optimera sin egen tjänst. Dina uppgifter kommer dock aldrig att användas av leverantören för att kontakta dig.

Dina uppgifter kommer att lagras så länge de sparas i vår e-postlista, lagringen är fortfarande nödvändig för att vi ska kunna vidta rättsliga åtgärder eller för våra andra legitima intressen, eller om vi är skyldiga att lagra dina uppgifter enligt lag.

Dubbel opt-in och loggning

Anmälan till vårt nyhetsbrev sker genom en så kallad dubbel opt-in-process. Det innebär att du efter registreringen får ett e-postmeddelande där du uppmanas att bekräfta din registrering. Denna bekräftelse är nödvändig för att ingen ska kunna registrera sig med andras e-postadresser.

Registreringarna till nyhetsbrevet loggas för att kunna bevisa registreringsprocessen i enlighet med de rättsliga kraven. Detta inkluderar lagring av registreringstiden och bekräftelsetiden samt IP-adressen. Ändringar i dina lagrade uppgifter loggas också.

Kommunikation via WhatsApp

Vi använder snabbmeddelandetjänsten WhatsApp för att kommunicera med våra kunder och andra tredje parter. Leverantören är WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Kommunikationen sker via end-to-end-kryptering (peer-to-peer), vilket hindrar WhatsApp eller andra tredje parter från att få tillgång till kommunikationsinnehållet. WhatsApp får dock tillgång till metadata som skapas under kommunikationsprocessen (t.ex. avsändare, mottagare och tid). Vi vill också påpeka att WhatsApp uppger att man delar sina användares personuppgifter med moderbolaget Meta, som är baserat i USA. Ytterligare information om databehandling finns i WhatsApps integritetspolicy på: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp används på grundval av vårt berättigade intresse av att kommunicera så snabbt och effektivt som möjligt med kunder, intressenter och andra affärs- och avtalspartner (art. 6.1 f GDPR). Om ett motsvarande samtycke har begärts sker databehandlingen uteslutande på grundval av samtycket; detta kan när som helst återkallas med verkan för framtiden.

Kommunikationsinnehållet som utbyts mellan och på WhatsApp kommer att finnas kvar hos oss tills du ber oss att radera det, återkallar ditt samtycke till lagring eller syftet med datalagring inte längre gäller (t.ex. efter att din förfrågan har behandlats). Obligatoriska lagstadgade bestämmelser – i synnerhet lagringsperioder – förblir opåverkade.

4. Analysverktyg och reklam

Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics använder så kallade “cookies”. Det är textfiler som lagras på din dator och som gör det möjligt att analysera hur du använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

Lagringen av Google Analytics-cookies och användningen av detta analysverktyg baseras på artikel 6.1 f i DSGVO. Webbplatsoperatören har ett legitimt intresse av att analysera användarnas beteende för att optimera både webbplatsen och reklamen.

Anonymisering av IP-uppgifter

Vi har aktiverat IP-anonymiseringsfunktionen på denna webbplats. Detta innebär att din IP-adress förkortas av Google inom EU:s medlemsstater eller i andra stater som är parter i avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet innan den överförs till USA. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och tillhandahålla andra tjänster som rör webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. Den IP-adress som din webbläsare överför som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google.

Insticksprogram för webbläsare

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Du kan också förhindra att Google samlar in data som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och att Google behandlar dessa data genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Invändning mot insamling av uppgifter

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in dina uppgifter genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie kommer att sättas, vilket förhindrar insamling av dina uppgifter vid framtida besök på denna webbplats: Inaktivera Google Analytics.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata finns i Googles sekretesspolicy: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Behandling av beställningar

Vi har ingått ett avtal om orderhantering med Google och tillämpar fullt ut de tyska dataskyddsmyndigheternas strikta krav när vi använder Google Analytics.

Demografiska egenskaper med Google Analytics

Den här webbplatsen använder funktionen “demografiska egenskaper” i Google Analytics. Detta gör det möjligt att generera rapporter som innehåller uppgifter om webbplatsbesökarnas ålder, kön och intressen. Dessa uppgifter kommer från intressebaserad annonsering från Google och besöksdata från tredjepartsleverantörer. Dessa uppgifter kan inte tilldelas en specifik person. Du kan när som helst avaktivera denna funktion via annonsinställningarna i ditt Google-konto eller generellt förbjuda insamlingen av dina uppgifter med Google Analytics enligt vad som anges i punkten “Invändning mot insamling av uppgifter”.


Användning av Google Adwords konverteringsspårning

På vår webbplats använder vi annonseringsprogrammet “Google AdWords” och i detta sammanhang används konverteringsspårning (utvärdering av besök och åtgärder). Google Conversion Tracking är en analystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). När du klickar på en annons från Google placeras en cookie för konverteringsspårning på din dator. Dessa cookies har en begränsad giltighet, innehåller inga personuppgifter och används därför inte för personlig identifiering. Om du besöker vissa sidor på vår webbplats och cookien ännu inte har löpt ut kan Google och vi känna igen att du klickade på annonsen och omdirigerades till den sidan. Varje Google AdWords-kund får en annan cookie. Det finns alltså inget sätt att spåra cookies på AdWords-kundernas webbplatser.
Den information som erhålls med hjälp av konverteringscookien används för att skapa konverteringsstatistik. Här får vi reda på det totala antalet användare som klickade på en av våra annonser och omdirigerades till en sida som är märkt med en konverteringsspårningstagg. Vi får dock ingen information som kan användas för att identifiera användarna personligen. Behandlingen grundar sig på artikel 6.1 lit. f i DSGVO på grund av det legitima intresset av riktad reklam och analysen av effekten och effektiviteten av denna reklam. För detta ändamål kan du förhindra lagring av cookies genom att välja lämpliga tekniska inställningar i din webbläsarprogramvara. Vi vill dock påpeka att du i så fall kanske inte kan använda alla funktioner på webbplatsen fullt ut. Du kommer då inte att ingå i statistiken för spårning av konvertering.
Dessutom kan du avaktivera personlig reklam för dig i Googles inställningar för reklam. Du hittar instruktioner om hur du gör detta på följande adress https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Dessutom kan du inaktivera tredje parters användning av cookies genom att besöka Network Advertising Initiative:s inaktiveringssida på följande adress https://www.networkadvertising.org/choices/ och tillämpa den ytterligare information om att välja bort som ges där.
Mer information och Googles sekretesspolicy finns på följande adress: https://www.google.de/policies/privacy/

Facebook Pixel

Vår webbplats använder besökarpixeln från Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) för konverteringsmätning.

Detta gör det möjligt att spåra beteendet hos sidbesökare efter att de har omdirigerats till leverantörens webbplats genom att klicka på en Facebook-annons. Detta gör det möjligt att utvärdera Facebook-annonsernas effektivitet för statistiska och marknadsundersökningsändamål och optimera framtida annonseringsåtgärder.

De insamlade uppgifterna är anonyma för oss som driver denna webbplats och vi kan inte dra några slutsatser om användarnas identitet. Uppgifterna lagras och behandlas dock av Facebook så att en koppling till respektive användarprofil är möjlig och Facebook kan använda uppgifterna för sina egna reklamändamål i enlighet med Facebooks policy för användning av uppgifter. Detta gör det möjligt för Facebook att visa annonser både på Facebook-sidor och utanför Facebook. Denna användning av uppgifterna kan inte påverkas av oss som webbplatsoperatör.

Du hittar mer information om skyddet av din integritet i Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Du kan också använda remarketingfunktionen “Custom Audiences” i inställningarna för annonser under https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen dinaktivera. För att göra detta måste du vara inloggad på Facebook.

Om du inte har ett Facebook-konto kan du inaktivera Facebooks användningsbaserade reklam på webbplatsen European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Plugins och verktyg

Integrering av tjänster och innehåll från tredje part

Det kan hända att innehåll från tredje part, t.ex. innehåll via Facebook, Instagram, Google eller grafik från andra webbplatser, integreras i detta onlineerbjudande. Detta kräver alltid att leverantörerna av detta innehåll (nedan kallade “tredjepartsleverantörer”) är medvetna om användarens IP-adress. Utan IP-adressen kan de inte skicka innehållet till respektive användares webbläsare. IP-adressen är därför nödvändig för att detta innehåll ska kunna visas. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP-adressen för att leverera innehållet. Vi har dock inget inflytande över om tredjepartsleverantörerna lagrar IP-adressen, t.ex. för statistiska ändamål. I den mån vi känner till detta informerar vi användarna om det.

För mer information om hur respektive tredjepartsleverantör uppfattar och hanterar personuppgifter hänvisar vi till deras sekretesspolicy:

Integritetspolicy för Facebook

Googles sekretesspolicy

Integritetspolicy för Instagram

Google Web Fonts

På den här webbplatsen används så kallade webbtypsnitt som tillhandahålls av Google för en enhetlig visning av typsnitt. Google Fonts installeras lokalt. Det finns ingen anslutning till Googles servrar.

HubSpot

På den här webbplatsen använder vi HubSpot-tjänsten för olika ändamål. HubSpot är ett programvaruföretag från USA med en filial på Irland. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irland, Telefon: +353 1 5187500.
Hubspot är en integrerad mjukvarulösning som vi använder för att täcka olika aspekter av vår marknadsföring online. Dessa inkluderar:
E-postmarknadsföring, publicering och rapportering i sociala medier, rapportering, kontakthantering (t.ex. användarsegmentering och CRM), landningssidor och kontaktformulär.
Vår registreringstjänst gör det möjligt för besökare på vår webbplats att lära sig mer om vår verksamhet, ladda ner innehåll och lämna sina kontaktuppgifter och annan demografisk information. Denna information, liksom innehållet på vår webbplats, lagras på servrar som drivs av vår programvarupartner HubSpot. Vi kan använda dem för att kontakta besökare på vår webbplats och för att avgöra vilka av våra tjänster som är av intresse för dem. All information som vi samlar in omfattas av denna sekretesspolicy. Vi använder all insamlad information uteslutande för att optimera våra marknadsföringsåtgärder.

Mer information om HubSpot’s sekretesspolicy

Mer information från HubSpot om EU:s dataskyddsregler

Du kan hitta mer information om de cookies som används av HubSpot här och här

Som en del av optimeringen av våra marknadsföringsåtgärder kan följande uppgifter samlas in och behandlas via Hubspot:
– Geografiskt läge
– Typ av webbläsare
– Information om navigering
– URL för hänvisning
– Uppgifter om prestanda
– Information om hur ofta programmet används.
– Uppgifter om mobila appar
– Inloggningsinformation för HubSpot-prenumerationstjänsten
– Filer som ses på webbplatsen
– Domännamn
– Sedda sidor
– Aggregerad användning
– Version av operativsystemet
– Internetleverantör
– IP-adress
– Enhetsidentifierare
– Besökets varaktighet
– Varifrån programmet laddades ner
– Operativsystem
– Händelser som inträffar i programmet
– Tillträdestider
– Clickstream-data
– Enhetens modell och version
Dessutom använder vi HubSpot för att tillhandahålla kontaktformulär. Ytterligare information om detta finns i avsnittet “Kontaktformulär” i denna sekretesspolicy.

Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt samtycke enligt artikel 6.1 a i DSGVO. Om du inte vill att Hubspot ska samla in och behandla de ovannämnda uppgifterna kan du när som helst vägra att ge ditt samtycke eller återkalla det med verkan för framtiden.
Personuppgifterna kommer att sparas så länge som det är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs för att uppnå syftet.

Inom ramen för behandlingen via HubSpot kan uppgifter överföras till USA. Säkerheten vid överföringen garanteras genom så kallade standardavtalsklausuler, som garanterar att behandlingen av personuppgifter omfattas av en säkerhetsnivå som motsvarar den som gäller enligt GDPR. Om standardavtalsklausulerna inte är tillräckliga för att garantera en tillräcklig säkerhetsnivå kan ditt samtycke enligt artikel 49.1 a i DSGVO tjäna som rättslig grund för överföringen till tredje land. Om du vill avaktivera HubSpot-spårning på vår webbplats kan du klicka här för att avregistrera dig.

Vi har ingått ett avtal om orderhantering (AVV) med HubSpot. Detta är ett avtal som krävs enligt dataskyddslagstiftningen, vilket garanterar att de endast behandlar personuppgifter om våra webbplatsbesökare i enlighet med våra instruktioner och i enlighet med GDPR.

Google Maps

Den här webbplatsen använder karttjänsten Google Maps via ett API. Leverantören är Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

För att kunna använda funktionerna i Google Maps är det nödvändigt att lagra din IP-adress. Denna information överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Leverantören av denna webbplats har inget inflytande över denna dataöverföring.

Google Maps används för att ge en attraktiv presentation av våra onlineerbjudanden och för att göra det lätt att hitta de platser som vi anger på webbplatsen. Detta utgör ett legitimt intresse i enlighet med artikel 6.1 f i DSGVO.

Mer information om hanteringen av användaruppgifter finns i Googles sekretesspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

BuddyStar GmbH hat 4,77 von 5 Sternen38 Bewertungen auf ProvenExpert.com