Silver Buddy Amerikaanse verkoopwagen

Gegevensbescherming

1. Gegevensbescherming in een oogopslag

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Voor meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar ons privacybeleid dat onderaan deze tekst staat.

Verzameling van gegevens op onze website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. U vindt zijn contactgegevens in het impressum van deze website.

Hoe verzamelen wij uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld doordat u ze aan ons verstrekt. Dit kunnen bijvoorbeeld gegevens zijn die u invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch verzameld door onze IT-systemen wanneer u de website bezoekt. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina is bekeken). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u onze website betreedt.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op een foutloze dienstverlening op de website. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Welke rechten hebt u met betrekking tot uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie te ontvangen over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonsgegevens. U hebt ook het recht te eisen dat deze gegevens worden gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres voor dit doel en voor verdere vragen over het onderwerp gegevensbescherming. Bovendien hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

U hebt ook het recht om te vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. Zie voor details de verklaring inzake gegevensbescherming onder “Recht op beperking van verwerking”.

Analyse-instrumenten en instrumenten van derden

Wanneer u onze website bezoekt, kan uw surfgedrag statistisch worden geanalyseerd. Dit gebeurt voornamelijk met cookies en met zogenaamde analyseprogramma’s. De analyse van uw surfgedrag is meestal anoniem; het surfgedrag kan niet tot u worden herleid. U kunt bezwaar maken tegen deze analyse of deze voorkomen door bepaalde instrumenten niet te gebruiken. Gedetailleerde informatie hierover vindt u in de volgende verklaring inzake gegevensbescherming.

U kunt bezwaar maken tegen deze analyse. Wij informeren u over de bezwaarmogelijkheden in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 

2. Algemene informatie en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De beheerders van deze pagina’s nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt uitgelegd welke informatie wij verzamelen en hoe wij deze gebruiken. Ook wordt uitgelegd hoe en met welk doel dit gebeurt.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht op het internet (bv. bij communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Nota over het verantwoordelijke bureau

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is:

BuddyStar GmbH
Breisacherstraat 86
D-79110 Freiburg im Breisgau, Duitsland

Telefoon: +49 761 208 52 30
E-mail: info@buddystar.de

De voor de verwerking verantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bv. namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Functionaris voor gegevensbescherming en toezichthoudende autoriteit
U hebt de mogelijkheid om contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming:

Mr. Jörg Leuchtner (advocaat)
Freiburger Datenschutzgesellschaft mbH, Luisenstr. 5, 79098 Freiburg, Duitsland
E-mail: info@freiburger-datenschutzgesellschaft.de
Web: www.freiburger-datenschutzgesellschaft.de
Meer informatie over gegevensbescherming in de Bondsrepubliek Duitsland is ook te vinden op www.bfd.bund.de.

Gegevensverwerking voor bestellingen

Lors de la commande, nous ne collectons et n’utilisons vos données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution et au traitement de votre commande ainsi qu’au traitement de vos demandes. La mise à disposition des données est nécessaire à la conclusion du contrat. La non-fourniture de ces données a pour conséquence qu’aucun contrat ne peut être conclu. Le traitement est effectué sur la base de l’article 6 (1) lettre b du RGPD et est nécessaire à l’exécution d’un contrat avec vous. Vos données ne seront pas transmises à des tiers sans votre consentement explicite. Seuls nos partenaires de services dont nous avons besoin pour l’exécution de la relation contractuelle ou les prestataires de services auxquels nous faisons appel dans le cadre d’un traitement de commande font exception à cette règle. Outre les destinataires mentionnés dans les clauses respectives de la présente déclaration de protection des données, il s’agit par exemple des destinataires des catégories suivantes : Prestataires de services d’expédition, prestataires de services de paiement, prestataires de services de gestion des marchandises, prestataires de services pour le traitement des commandes, hébergeurs web, prestataires de services informatiques et commerçants en dropshipping. Dans tous les cas, nous respectons strictement les dispositions légales. L’étendue de la transmission des données se limite à un minimum.

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming te allen tijde intrekken. Daartoe volstaat een informele mededeling per e-mail aan ons. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de herroeping heeft plaatsgevonden, blijft door de herroeping onaangetast.

Recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in specifieke gevallen en tegen direct marketing (art. 21 GDPR)

Indien de gegevensverwerking is gebaseerd op artikel 6, lid 1, onder e) of f), van de AVG, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om redenen die voortvloeien uit uw bijzondere situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. De respectieve rechtsgrondslag waarop de verwerking is gebaseerd, is te vinden in deze verklaring inzake gegevensbescherming. Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen (bezwaar op grond van artikel 21, lid 1, van de GDPR).

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt met het oog op direct marketing, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering voor zover die verband houdt met dergelijke direct marketing. Indien u bezwaar maakt, worden uw persoonsgegevens vervolgens niet meer gebruikt voor directe reclame (bezwaar overeenkomstig art. 21 (2) DSGVO).

Recht van beroep bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

In geval van inbreuken op de GDPR hebben betrokkenen het recht beroep aan te tekenen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende inbreuk hebben. Het recht van beroep doet geen afbreuk aan andere administratieve of gerechtelijke beroepsmogelijkheden.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst, in een gangbaar, machineleesbaar formaat aan u of aan een derde te laten overhandigen. Indien u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke, zal dit alleen gebeuren voor zover dit technisch haalbaar is.

SSL- of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of vragen die u ons als sitebeheerder toestuurt, gebruikt deze site SSL- of TLS-versleuteling. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan het feit dat de adresregel van de browser verandert van “http://” in “https://” en aan het slotsymbool in uw browserregel.

Als SSL- of TLS-encryptie is geactiveerd, kunnen de gegevens die u aan ons doorgeeft niet door derden worden gelezen.

Informatie, blokkering, schrapping en correctie

In het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen hebt u te allen tijde het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en de ontvanger ervan en het doel van de gegevensverwerking en, indien van toepassing, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens. Voor dit doel, alsmede voor verdere vragen over het onderwerp persoonsgegevens, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres.

Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Daartoe kunt u te allen tijde contact met ons opnemen op het in het impressum vermelde adres. Het recht op beperking van de verwerking bestaat in de volgende gevallen:

  • Indien u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist, hebben wij gewoonlijk tijd nodig om dit te controleren. Voor de duur van de verificatie heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • Indien de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is/gebeurt, kunt u verzoeken om beperking van de gegevensverwerking in plaats van wissing.
  • Indien wij uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, hebt u het recht om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen in plaats van wissing.
  • Indien u overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO bezwaar heeft aangetekend, moet een afweging van uw en onze belangen worden gemaakt. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren, hebt u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens – afgezien van de opslag ervan – alleen worden verwerkt met uw toestemming of met het oog op de vaststelling, uitoefening of verdediging van een recht in rechte of ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon, of om redenen van groot openbaar belang van de Europese Unie of een lidstaat.

3. Verzameling van gegevens op onze website

Cookies

Sommige van de internetpagina’s maken gebruik van zogenaamde cookies. Cookies beschadigen uw computer niet en bevatten geen virussen. Cookies dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, doeltreffender en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en door uw browser worden bewaard.

De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn zogenaamde “sessiecookies”. Ze worden automatisch gewist aan het einde van uw bezoek. Andere cookies blijven op uw eindapparaat opgeslagen totdat u ze verwijdert. Deze cookies stellen ons in staat uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek.

U kunt uw browser zo instellen dat u geïnformeerd wordt over het plaatsen van cookies en alleen in individuele gevallen cookies toestaat, het accepteren van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit en het automatisch verwijderen van cookies bij het sluiten van de browser activeert. Als cookies worden uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Cookies die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren of om bepaalde functies te bieden die u hebt aangevraagd (bijv. winkelwagenfunctie), worden opgeslagen op basis van art. 6 lid 1 lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten. Voor zover andere cookies (bijv. cookies om uw surfgedrag te analyseren) worden opgeslagen, worden deze in deze gegevensbeschermingsverklaring afzonderlijk behandeld.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de pagina’s verzamelt en bewaart automatisch informatie in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Deze zijn:

  • browsertype en browserversie
  • Gebruikt besturingssysteem
  • verwijzende URL
  • Hostnaam van de computer die toegang heeft
  • Tijd van de serveraanvraag
  • IP-adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Het verzamelen van deze gegevens is gebaseerd op Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO. De exploitant van de website heeft een legitiem belang bij een technisch foutloze presentatie en optimalisering van zijn website – hiervoor moeten de serverlogbestanden worden verzameld.

Contact opnemen met

Een gebruiker kan contact met ons opnemen via e-mail en contactformulier (zie hieronder in detail), bericht aan onze accounts op sociale netwerken, fax of telefoon. Wij slaan de aldus aan ons meegedeelde en door de betrokkene verstrekte gegevens op met het oog op de verwerking van de aanvraag. Deze gegevens zijn naam, adres, e-mailadres, telefoon- en/of faxnummer, datum en tijdstip van de aanvraag en de beschrijving van het verzoek, contractgegevens, indien van toepassing, indien de aanvraag wordt gedaan in het kader van een bestelling. Voor dit doel gebruiken wij de CRM-software van het bedrijf HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, telefoon: +353 1 5187500 met wie wij een overeenkomst voor de verwerking van ordergegevens hebben gesloten.

De gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven. Zij worden gebruikt om het contactverzoek van de betrokkene te verwerken.

Voor meer informatie over de perceptie en verwerking van persoonsgegevens door de respectieve derde aanbieder, verwijzen wij u naar hun privacybeleid.

Contactformulier

Aard en omvang van de verwerking

We hebben HubSpot Forms geïntegreerd op onze website. HubSpot Forms is een dienst van HubSpot, Inc. en biedt marketingautomatiseringssoftware voor marketingdiensten en -producten, waaronder SEO en contentcreatie, leadbeheer, e-mailmarketing en webanalyse.
HubSpot Forms wordt gebruikt om gegevens op te slaan die in formulieren zijn ingevoerd, bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt via een contactformulier. De verstrekte gegevens kunnen worden opgeslagen in ons systeem voor het beheer van klantenrelaties (CRM-systeem).
In dat geval worden uw gegevens doorgegeven aan de exploitant van HubSpot Forms, HubSpot, Inc, Cambridge, Massachusetts, VS.

Doel en rechtsgrondslag

Wij verwerken uw gegevens met behulp van HubSpot Forms ten behoeve van de verwerking van de contactaanvraag en de afwikkeling daarvan op grond van art. 6 lid 1 lit. b. DSGVO.
Het gebruik van HubSpot Forms en de geïntegreerde diensten is onderworpen aan ons legitiem belang op grond van Art. 6 para. 1 lit. f. DSGVO, de optimalisering van onze marketingmaatregelen en de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening op de website.

Bewaartermijn

De specifieke opslagperiode van de verwerkte gegevens kan niet door ons worden beïnvloed, maar wordt bepaald door HubSpot, Inc. Meer informatie kunt u vinden in het privacybeleid voor HubSpot Forms: https://legal.hubspot.com/privacy-policy.

Nieuwsbrief

Wij sturen nieuwsbrieven, e-mails en andere elektronische kennisgevingen met promotionele informatie (hierna “nieuwsbrief”) alleen met toestemming van de ontvangers of een wettelijke toestemming. Indien de inhoud van de nieuwsbrief specifiek wordt beschreven tijdens de registratie, is deze bepalend voor de toestemming van de gebruiker.

Wij gebruiken HubSpot in het kader van ons rechtmatig belang bij economisch efficiënte klantencommunicatie voor onze nieuwsbrief en postverzending. Als u de op onze site aangeboden nieuwsbrief bestelt, zullen wij u in detail meedelen waarover wij u zullen inlichten, welke van uw gegevens zullen worden opgeslagen en waarvoor ze zullen worden gebruikt. Wij geven uw gegevens niet door aan derden en gebruiken ze alleen voor het verzenden van de nieuwsbrief.

Wij sturen u de nieuwsbrief alleen als u ons daarvoor vooraf toestemming hebt gegeven. Daartoe ontvangt u van ons een e-mail met een link en meer gedetailleerde instructies en een verzoek om uw toestemming. Door op deze link te klikken, gaat u ermee akkoord de nieuwsbrief en reclame van ons te ontvangen.

De basis voor de opslag is uw toestemming volgens Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO, die u ons geeft door u te registreren voor de nieuwsbrief. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken door ons een informeel bericht te sturen (bv. via een contactformulier of e-mail of afmeldlink in elke e-mail). Deze intrekking doet geen afbreuk aan de wettigheid van de tot dan toe verrichte gegevensverwerking.
Aangezien wij wettelijk verplicht zijn uw toestemming te registreren in het kader van de zogenaamde dubbele opt-in, worden uw bestelling voor de nieuwsbrief, de verzending van onze toestemmingsmail en uw toestemming door op de link te klikken, gelogd en opgeslagen volgens plaats en tijd, alsook met uw IP-adres.

De door HubSpot gebruikte gegevens bevatten een “web-beacon” die het openen van de nieuwsbrief en/of de activering van een daarin opgenomen link door u naar HubSpot verstuurt. Tijdens dit proces wordt informatie over uw browser, uw locatie en uw IP-adres doorgegeven aan HubSpot. Deze informatie wordt gebruikt om onze benadering van u te optimaliseren.

Bovendien gebruikt onze nieuwsbriefprovider deze gegevens ook, maar alleen in pseudonieme vorm (d.w.z. zonder uw identificatie mogelijk te maken) om zijn eigen dienst te analyseren en te optimaliseren. Uw gegevens zullen echter nooit door de provider worden gebruikt om contact met u op te nemen.

Uw gegevens blijven bewaard zolang ze in onze e-maillijst zijn opgeslagen, de opslag nog nodig is voor wettelijke vervolging door ons of voor onze andere legitieme belangen, of wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren.

Double-Opt-In en logging

Registratie voor onze nieuwsbrief vindt plaats in een zogenaamd double opt-in proces. Dit betekent dat u na registratie een e-mail zult ontvangen waarin u wordt gevraagd uw registratie te bevestigen. Deze bevestiging is nodig om te voorkomen dat iemand zich met andere e-mailadressen kan inschrijven.

De inschrijvingen voor de nieuwsbrief worden geregistreerd om het inschrijvingsproces te kunnen bewijzen in overeenstemming met de wettelijke voorschriften. Dit omvat de opslag van de registratie- en bevestigingstijd en van het IP-adres. Wijzigingen in uw opgeslagen gegevens worden ook geregistreerd.

Communicatie via WhatsApp

We gebruiken de instant messaging-dienst WhatsApp om te communiceren met onze klanten en andere derden. De aanbieder is WhatsApp Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

De communicatie vindt plaats via end-to-endencryptie (peer-to-peer), waardoor WhatsApp of andere derde partijen geen toegang kunnen krijgen tot de communicatie-inhoud. WhatsApp krijgt echter toegang tot metadata die worden gecreëerd in de loop van het communicatieproces (bijv. afzender, ontvanger en tijd). We willen er ook op wijzen dat WhatsApp verklaart dat het de persoonlijke gegevens van zijn gebruikers deelt met het moederbedrijf Meta, dat is gevestigd in de VS. Meer informatie over gegevensverwerking is te vinden in het privacybeleid van WhatsApp op: https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy.

WhatsApp wordt gebruikt op basis van ons legitieme belang om zo snel en effectief mogelijk te communiceren met klanten, geïnteresseerden en andere zakelijke en contractuele partners (art. 6 lid 1 letter f GDPR). Als er een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de gegevensverwerking uitsluitend plaats op basis van de toestemming; deze kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden ingetrokken.

De tussen en op WhatsApp uitgewisselde communicatie-inhoud blijft bij ons totdat je ons verzoekt deze te verwijderen, je toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijv. nadat je aanvraag is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen – in het bijzonder bewaartermijnen – blijven onaangetast.

4. Analyse-instrumenten en reclame

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De opslag van Google Analytics-cookies en het gebruik van dit analyse-instrument zijn gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO. De websitebeheerder heeft er een legitiem belang bij het gebruikersgedrag te analyseren om zowel zijn website als zijn reclame te optimaliseren.

IP-anonimisering

Wij hebben de IP-anonimiseringsfunctie op deze website geactiveerd. Dit betekent dat uw IP-adres door Google wordt ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar worden ingekort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om andere met het website- en internetgebruik verbonden diensten aan de beheerder van de website te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Browser Plugin

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. U kunt ook voorkomen dat Google door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de browserplugin te downloaden en te installeren die via de volgende link beschikbaar is: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens

U kunt het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics voorkomen door op de volgende link te klikken. Er zal een opt-out-cookie worden geplaatst, waardoor het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan deze website wordt voorkomen: Deactiveer Google Analytics.

Voor meer informatie over hoe Google Analytics omgaat met gebruikersgegevens, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

Orderverwerking

Wij hebben met Google een contract voor de verwerking van bestellingen gesloten en passen bij het gebruik van Google Analytics de strenge eisen van de Duitse gegevensbeschermingsautoriteiten volledig toe.

Demografische kenmerken met Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie “demografische kenmerken” van Google Analytics. Hierdoor kunnen rapporten worden gegenereerd die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde reclame van Google, alsmede van bezoekersgegevens van derde aanbieders. Deze gegevens kunnen niet aan een bepaalde persoon worden toegewezen. U kunt deze functie te allen tijde deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics verbieden zoals aangegeven onder het punt “Bezwaar tegen het verzamelen van gegevens”.


Gebruik van Google Adwords conversion tracking

Wij gebruiken het online advertentieprogramma “Google AdWords” op onze website en in deze context conversietracking (evaluatie van bezoekacties). Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; “Google”). Wanneer u op een door Google geplaatste advertentie klikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies hebben een beperkte geldigheid, bevatten geen persoonsgegevens en worden dus niet gebruikt voor persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina bent doorgestuurd. Elke Google AdWords-klant ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen dus op geen enkele manier worden getraceerd over de websites van AdWords-klanten.
De informatie die met behulp van de conversie-cookie wordt verkregen, wordt gebruikt om conversiestatistieken op te stellen. Hier leren we het totale aantal gebruikers kennen die op een van onze advertenties hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een tag voor het bijhouden van conversies. Wij ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. De verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) lit. f DSGVO van het legitieme belang bij gerichte reclame en de analyse van het effect en de efficiëntie van deze reclame. Daartoe kunt u het opslaan van cookies verhinderen door in uw browsersoftware de daarvoor geëigende technische instellingen te kiezen. Wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze website ten volle kunt benutten. U wordt dan niet opgenomen in de conversie tracking statistieken.
Bovendien kunt u gepersonaliseerde reclame voor u deactiveren in de reclame-instellingen van Google. Instructies over hoe dit te doen vindt u op https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=de Bovendien kunt u het gebruik van cookies door derde aanbieders deactiveren door naar de deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative te gaan op https://www.networkadvertising.org/choices/ en de daar gegeven verdere informatie over de opt-out toe te passen.
Nadere informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op: https://www.google.de/policies/privacy/

Facebook Pixel

Onze website maakt gebruik van de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) voor het meten van conversies.

Dit maakt het mogelijk het gedrag te volgen van paginabezoekers nadat zij naar de website van de aanbieder zijn doorverwezen door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van de Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd.

De verzamelde gegevens zijn voor ons als exploitant van deze website anoniem, wij kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het respectieve gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met het gegevensgebruiksbeleid van Facebook. Hierdoor kan Facebook advertenties weergeven op Facebook-pagina’s, maar ook daarbuiten. Dit gebruik van de gegevens kan door ons als sitebeheerder niet worden beïnvloed.

Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

U kunt de remarketingfunctie “Custom Audiences” ook uitschakelen in het gedeelte Instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen deactiveren. Om dit te doen, moet u ingelogd zijn op Facebook.

Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde reclame van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

5. Plugins en gereedschappen

Integratie van diensten en inhoud van derden

Het kan gebeuren dat inhoud van derden, zoals inhoud via Facebook, Instagram, Google of afbeeldingen van andere websites, in dit online-aanbod is geïntegreerd. Hiervoor is het altijd noodzakelijk dat de aanbieders van deze inhoud (hierna “derden-aanbieders” genoemd) op de hoogte zijn van het IP-adres van de gebruiker. Zonder het IP-adres zouden zij de inhoud niet naar de browser van de betrokken gebruiker kunnen sturen. Het IP-adres is derhalve noodzakelijk voor de presentatie van deze inhoud. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Wij hebben er echter geen invloed op of de derde aanbieders het IP-adres opslaan, bijv. voor statistische doeleinden. Voor zover wij daarvan op de hoogte zijn, brengen wij de gebruikers daarvan op de hoogte.

Voor meer informatie over de perceptie en verwerking van persoonsgegevens door de respectieve derde aanbieder, verwijzen wij u naar hun privacybeleid:

Privacybeleid van Facebook

Privacybeleid van Google

Privacybeleid van Instagram

Google Web Fonts

Deze site gebruikt zogenaamde webfonts die door Google worden aangeboden voor de uniforme weergave van lettertypes. De Google Fonts worden lokaal geïnstalleerd. Er is geen verbinding met de servers van Google.

HubSpot

Op deze website gebruiken we de HubSpot-dienst voor verschillende doeleinden. HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een vestiging in Ierland. Contact: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ierland, telefoon: +353 1 5187500.
Hubspot is een geïntegreerde software-oplossing die we gebruiken om verschillende aspecten van onze online marketing te dekken. Deze omvatten:
E-mail Marketing, Social Media Publishing & Reporting, Reporting, Contact Management (b.v. gebruikerssegmentatie & CRM), Landing Pages en Contact Forms.
Via onze inschrijvingsdienst kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden en hun contactinformatie en andere demografische gegevens verstrekken. Deze informatie wordt, net als de inhoud van onze website, opgeslagen op servers die worden beheerd door onze softwarepartner HubSpot. Het kan door ons worden gebruikt om contact op te nemen met bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn. Alle informatie die wij verzamelen is onderworpen aan dit privacybeleid. Wij gebruiken alle verzamelde informatie uitsluitend om onze marketingacties te optimaliseren.

Meer informatie van HubSpot over hun privacybeleid

Meer informatie van HubSpot over de EU-verordeningen inzake gegevensbescherming

Meer informatie over de door HubSpot gebruikte cookies vindt u hier & hier

In het kader van de optimalisering van onze marketingmaatregelen kunnen de volgende gegevens via Hubspot worden verzameld en verwerkt:
– Geografische positie
– Browsertype
– Navigatie-informatie
– Referral URL
– Prestatiegegevens
– Informatie over hoe vaak de toepassing wordt gebruikt
– Gegevens mobiele apps
– Inloggegevens voor de HubSpot abonnementsdienst
– Ter plaatse bekeken bestanden
– Domeinnamen
– Bekeken pagina’s
– Geaggregeerd gebruik
– Versie besturingssysteem
– Internet dienstverlener
– IP-adres
– Identificatie apparaat
– Duur van het bezoek
– Waar de toepassing werd gedownload van
– Besturingssysteem
– Gebeurtenissen die zich voordoen binnen de toepassing
– Toegangstijden
– Clickstreamgegevens
– Apparaatmodel en -versie
Daarnaast gebruiken we ook HubSpot om contactformulieren te voorzien. Meer informatie hierover is te vinden in de subrubriek “Contactformulier” van dit privacybeleid.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 (1) lit. a DSGVO. Indien u niet wenst dat Hubspot de voormelde gegevens verzamelt en verwerkt, kunt u uw toestemming weigeren of op elk ogenblik intrekken met uitwerking voor de toekomst.
De persoonsgegevens worden bewaard zolang als nodig is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. De gegevens zullen worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn om het doel te bereiken.

In het kader van de verwerking via HubSpot kunnen gegevens worden doorgegeven aan de VS. De beveiliging van de doorgifte wordt gewaarborgd door zogeheten modelcontractbepalingen, die garanderen dat de verwerking van persoonsgegevens onderworpen is aan een beveiligingsniveau dat overeenstemt met dat van de GDPR. Indien de contractuele standaardclausules niet volstaan om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen, kan uw toestemming overeenkomstig artikel 49, lid 1, onder a), van de DSGVO als rechtsgrondslag dienen voor de doorgifte aan derde landen. Als u de tracking door HubSpot op onze website wilt uitschakelen, klikt u hier om u af te melden.

Wij hebben een overeenkomst voor orderverwerking (AVV) gesloten met HubSpot. Dit is een contract dat vereist is door de wetgeving inzake gegevensbescherming, die waarborgt dat zij de persoonsgegevens van onze websitebezoekers alleen verwerken volgens onze instructies en in overeenstemming met de GDPR.

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de kaartendienst Google Maps via een API. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Om de functies van Google Maps te kunnen gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt gewoonlijk overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. De aanbieder van deze site heeft geen invloed op deze gegevensoverdracht.

Google Maps wordt gebruikt in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om de plaatsen die wij op de website aanduiden gemakkelijk te kunnen vinden. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van art. 6, lid 1, onder f), van het Duitse wetboek van strafrecht.

Meer informatie over de behandeling van gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

BuddyStar GmbH hat 4,77 von 5 Sternen38 Bewertungen auf ProvenExpert.com